Privacyverklaring

Aanleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Dit betekent onder andere dat bepaalde cookies alleen nog mogen worden geplaatst met expliciete toestemming van de internetter. Daarom laten wij je via onze cookiemelding weten dat onze website gebruik maakt van cookies en wat de reden hiervan is.

Daarnaast hebben wij te maken met het verwerken van vertrouwelijke persoonsgegevens met een verschillend karakter. Zo verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie van opleidingen en activiteiten gericht op zelfontplooiing en rouwverwerking, het bieden van nazorg, het generen van managementinformatie voor derden en het verlenen van zorg.

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe we met deze privacygevoelige informatie omgaan. Daar waar wij persoonsgegevens van derden ontvangen en verwerken zijn separate verwerkingsovereenkomsten opgesteld welke eveneens vallen onder deze privacyverklaring en op verzoek ter beschikking kunnen worden gesteld. Je moet er immers op kunnen vertrouwen dat wij jouw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen.

Verwerking van persoonsgegevens

Binnen Après la Vie wordt er ten behoeve van verschillende doeleinden met persoonlijke gegevens gewerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van jouw privacy van essentieel belang is. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Après la Vie bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hieronder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Après la Vie mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Welke gegevens worden verwerkt?

Après la Vie verwerkt persoonsgegevens met een algemeen en een bijzonder karakter. Het gaat om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding of activiteit, informatie die door jezelf wordt verstrekt bij inschrijvingen, tijdens consulten, telefoongesprekken of mailverkeer. Ook ontvangen wij (medische) persoonsgegevens van derden voor het uitvoeren van nazorg, of het bieden van hulp of begeleiding. Tot slot ontvangen wij persoonlijke gegevens naar aanleiding van informatieverzoeken, aanmelding voor onze nieuwsbrief of omdat er privacygevoelige gegevens worden verstrekt omdat iemand op een andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer NAW – gegevens nadat wij toestemming hebben verkregen van betrokkenen of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doeleinden van gegevensverwerking

Après la Vie gebruikt en verwerkt persoonsgegevens voor:

  • de registratie, organisatie en uitvoering van opleidingen en activiteiten;
  • het verlenen van zorg en begeleiding;
  • de afhandeling van administratie die uit onze dienstverlening voortkomt;
  • de afhandeling van financiële transacties die uit onze dienstverlening voortvloeien;
  • het analyseren van resultaten, verkregen feedback, evaluaties, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • het versturen van nieuwsbrieven;
  • het verstrekken van gevraagde inlichtingen;
  • het afhandelen van c.q. reageren op informatieverzoeken en/of klachten;
  • om te voldoen aan de rustende wet- en regelgeving.

Wij zullen persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij daarvoor specifieke verwerkingsovereenkomsten bestaan die opvraagbaar zijn, dan wel betrokkene daarvoor voorafgaande toestemming hebben gegeven aan Après la Vie of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Betalingstransacties verlopen deels via Mollie. Om te zien hoe zij om gaan met privacygevoelige informatie kun je de privacyverklaring van Mollie hier lezen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Met betrekking tot de medische dossiers heb je ook het recht om een eigen verklaring in je dossier te laten opnemen. Je kunt hiertoe een gespecificeerd verzoek indienen door een email te sturen naar info@apreslavie.nl, onder vermelding van je naam en adres. Après la Vie zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Après la Vie de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Aanvullende informatie

Voor relevante informatie inzake wetgeving terzake kun je verder terecht bij het College Bescherming Persoonsgegevens of de Nederlandse Rijksoverheid.

Wijzigingen

Après la Vie kan haar privacy beleid wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 januari 2020.